img727575.jpg

אנו מתמחים בהשגת אשרות שהייה לעובדים זרים

עובדים זרים

משרדנו מתמחה זה מספר שנים בטיפול והסדרת מעמד העובד הזר בישראל אל מול הרשויות הרלוונטיות. אנו מתמחים בהשגת אשרות שהייה לעובדים זרים (בעיקר בענף החקלאות), אשרות עבודה מסוגים שונים, היתרי העסקה לעובדים זמניים ועובדים מומחים
אשרות עבודה ארוכות טווח להעסקת עובדים זרים בתחומי החקלאות, המסחר, הבנייה, הסיעוד וכל הכרוך בהעסקת עובד זר.
משרדנו נותן ליווי משפטי לכל אדם פרטי, מעסיקים וכן לגופים מוסדיים בהסדרת ענייניהם אל מול הרשויות בכל הנוגע להעסקת עובדים זרים, קבלת היתרים למעסיקים, הגדלת הקצאות (היתרים), פנייה בבקשות לוועדות חריגים, זיכוי ויזות, זיכוי נוטשים, הארכות שהייה מעבר ל-5 שנים, בהשגת והארכת אשרות עבודה בכל הענפים, כגון: סיעוד, חקלאות, מסעדות, תעשייה ועוד.
משרדנו מתמחה במגוון נושאים הקשורים בצורה ישירה או עקיפה לחוק עובדים זרים בישראל. בין סוגיות בהם אנו מטפלים: הסדרת העסקת עובד זר עפ"י החוק, הסדרת ביטוח רפואי מלא עבור העובד שלכם, הגדרת מגורים הולמים, ניכויים על פי החוק, תלושי שכר תקינים ומסודרים מול ביטוח לאומי ומס הכנסה. ייצוד המעסיקים בתביעות עבודה המוגשות ע"י העובדים, הסדרת עזיבתו של העובד בצורה המצמצמת את האפשרות של העובד להגיש תביעת עבודה כנגד המעסיק.

Get In Touch