141010-F-RI777-003.JPG

חקלאים זכאים לפיצוי כספי הולם בגין הנזקים שנגרמו להם

נזיקין

נזיקין אשר נוגעים למשפט המינהלי הבטחה מינהלית שאינה מומשה נזקים אשר נגרמו כתוצאה מאי קיום החלטה של משרדי הממשלה ועוד

Get In Touch